Có 1 kết quả:

nà yàng

1/1

nà yàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) that kind
(2) that sort