Có 1 kết quả:

nà zhǒng

1/1

nà zhǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) that
(2) that kind of
(3) that sort of
(4) that type of