Có 1 kết quả:

nà huàr

1/1

nà huàr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) genitalia
(2) doohickey
(3) thingumbob