Có 1 kết quả:

nà zhèn

1/1

nà zhèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at that time
(2) then