Có 1 kết quả:

xié mén

1/1

xié mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strange
(2) unusual
(3) evil ways
(4) dishonest practices