Có 1 kết quả:

yóu tíng

1/1

yóu tíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) postal kiosk
(2) (old) rest shelter for couriers