Có 1 kết quả:

yóu bāo

1/1

yóu bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) postal parcel
(2) parcel