Có 1 kết quả:

yóu jì

1/1

yóu jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mail
(2) to send by post