Có 1 kết quả:

yóu zhé

1/1

yóu zhé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (philately) presentation pack
(2) stamp folder