Có 1 kết quả:

yóu zhèng

1/1

yóu zhèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) postal service
(2) postal