Có 1 kết quả:

yóu zhèng qū mǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

PRC postcode, e.g. 361000 for Xiamen or Amoy 廈門|厦门[Xia4 men2], Fujian