Có 1 kết quả:

yóu huì

1/1

yóu huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to remit by post
(2) remittance sent by post