Có 1 kết quả:

yóu piào

1/1

yóu piào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (postage) stamp
(2) CL:枚[mei2],張|张[zhang1]