Có 1 kết quả:

yóu tǒng

1/1

yóu tǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mailbox
(2) pillar box
(3) (old) letter