Có 1 kết quả:

yóu jiǎn

1/1

yóu jiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

letter sheet (similar to an aerogram but not necessarily sent by airmail)