Có 1 kết quả:

yóu xiāng

1/1

yóu xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mailbox
(2) post office box