Có 1 kết quả:

yóu biān

1/1

yóu biān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) postal code
(2) zip code