Có 1 kết quả:

yóu chuán

1/1

yóu chuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mailboat
(2) ocean liner