Có 1 kết quả:

yóu lún

1/1

yóu lún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ocean liner
(2) cruise liner