Có 1 kết quả:

yóu mí

1/1

yóu mí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stamp collector
(2) philatelist