Có 1 kết quả:

yóu dì

1/1

yóu dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mail
(2) to deliver (through the post)