Có 1 kết quả:

Yù Dá fū

1/1

Yù Dá fū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yu Dafu (1896-1945), poet and novelist