Có 1 kết quả:

yù yù bù dé zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

soured by the loss of one's hopes