Có 1 kết quả:

yù yù cōng cōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

verdant and lush (idiom)