Có 1 kết quả:

Láng shì níng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Giuseppe Castiglione (1688-1766) Jesuit who served as Qing court painter for 50 years