Có 1 kết quả:

láng cái nǚ mào

1/1

láng cái nǚ mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) talented man and beautiful woman
(2) ideal couple