Có 1 kết quả:

Zhèng Chéng gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Koxinga (1624-1662), military leader