Có 1 kết quả:

Zhèng Yì lǐ

1/1

Zhèng Yì lǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zheng Yili (1906-2002), translator, editor and lexicographer, creator of the Zheng coding