Có 1 kết quả:

bù wèi

1/1

bù wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) position
(2) place