Có 1 kết quả:

bù shǔ

1/1

bù shǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) troops under one's command
(2) subordinate
(3) affiliated to a ministry