Có 1 kết quả:

yóu gòu

1/1

yóu gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mail order
(2) to purchase by mail