Có 1 kết quả:

È wēn kè zú

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ewenke ethnic group of Inner Mongolia