Có 1 kết quả:

xiāng rén zǐ

1/1

xiāng rén zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young fellow countryman
(2) young person from the same village