Có 1 kết quả:

xiāng bā lǎo

1/1

xiāng bā lǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (derog.) villager
(2) hick
(3) bumpkin