Có 1 kết quả:

xiāng shēn

1/1

xiāng shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a scholar or government official living in one's village
(2) a village gentleman
(3) squire