Có 1 kết quả:

lín yù

1/1

lín yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(math.) neighborhood (in a topological space)