Có 1 kết quả:

zhuó chǔ

1/1

zhuó chǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to use one's own discretion