Có 1 kết quả:

zhuó chǔ quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) discretion
(2) discretionary power