Có 1 kết quả:

zhuó duó ㄓㄨㄛˊ ㄉㄨㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make a considered decision