Có 1 kết quả:

zhuó duó

1/1

zhuó duó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to make a considered decision