Có 1 kết quả:

zhuó dìng

1/1

zhuó dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to decide after intense deliberation