Có 1 kết quả:

zhuó qíng

1/1

zhuó qíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to use discretion
(2) to take circumstances into account
(3) to make allowances pertinent to a situation