Có 1 kết quả:

zhuó qíng bàn lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to act after full consideration of the actual situation