Có 1 kết quả:

zhuó xiàn

1/1

zhuó xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to honor a deity with wine