Có 1 kết quả:

zhuó cái

1/1

zhuó cái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to consider and decide