Có 1 kết quả:

zhuó bàn

1/1

zhuó bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to do as one thinks fit
(2) to handle by taking circumstances into consideration