Có 1 kết quả:

pèi jiē kǎ

1/1

pèi jiē kǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

adapter (device)