Có 1 kết quả:

pèi fāng fǎ

1/1

pèi fāng fǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

completing the square (method of solving quadratic equation, math)