Có 1 kết quả:

pèi diàn guì

1/1

pèi diàn guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) power cabinet
(2) switch box