Có 1 kết quả:

pèi jǐ

1/1

pèi jǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ration
(2) to allocate